Skrywers 2017 inligting beskikbaar

Oogmerk

Met hierdie wedstryd, wat al sedert 1979 jaarliks gereël word, wil die Bloemfonteinse Skrywersvereniging (BSV) die skeppende woord- en skryfkuns in Afrikaans bevorder. (Om dit ook onder mense wat ’n ander moedertaal as Afrikaans het te bevorder, bied ons aan deelnemers die geleentheid om aan te dui of hulle hul as behorende tot hierdie groep beskou. Die beoordeling word steeds anoniem op grond van literêre meriete gedoen, maar addisionele aanmoedigingspryse word vir verdienstelike inskrywings uit hierdie groepe in Afdeling A toegeken.)

Reëls en Regulasies

 1. Sluitingsdatum: Vrydag, 12 Mei 2017
 2. Slegs inskrywings in AFRIKAANS word aanvaar.
 3. In die Skole-afdeling moet inskrywings HOOGSTENS 1 000 woorde wees. In die Ope Afdeling HOOGSTENS 2 500 woorde. Gedigte mag nie 40 reëls oorskry nie.
 4. Dieselfde persoon mag oor meer as een onderwerp skryf en mag oor dieselfde onderwerp meer as een inskrywing instuur.
 5. Enige getal leerders van ’n skool mag deelneem.
 6. Enige skool wat ’n groot hoeveelheid inskrywings stuur MOET asseblief skakel om te verneem of die inskrywings hul bestemming bereik het.
 7. Kragtens die Wet op Outeursreg is enige vorm van plagiaat ’n strafbare, kriminele oortreding.
 8. Bestuurslede van die BSV en die beoordeelaars, asook hul gesinslede, mag nie deelneem nie.
 9. Geen kommentaar word op individuele inskrywings gelewer nie.
 10. Die BSV behou die reg voor om alle inskrywings drie maande ná bekendmaking van die wenners te vernietig.
 11. Deelnemers in die Skole Afdeling mag ook vir die Ope Afdeling inskryf (om natuurlik op gelyke voet met daardie afdeling se deelnemers te kompeteer.) Dieselfde inskrywing mag egter nie vir verskillende afdelings gebruik word nie.
 12. Die uitslag sal nie later nie as Maandag, 19 Junie 2017 eers telefonies en dan per brief aan die wenners bekend gemaak word. Die media sal ook van die uitslag verwittig word.
 13. Pryse word op 19 Augustus 2017 tydens die jaarlikse BSV Slypskool vir Ontluikende Skrywers in Bloemfontein oorhandig.
 14. Alle inskrywings word VOLKOME ANONIEM deur ’n paneel bevoegde beoordelaars beoordeel
 15. Slegs die deelnemer se SKUILNAAM mag op die manuskrip verskyn.
 16. Die beoordelaars se beslissing is finaal en geen briefwisseling word hieroor gevoer nie.
 17. Pryse word slegs toegeken as die gehalte dit regverdig.
 18. Die weninskrywings sal in ’n bundel, INKVARS 2017, opgeneem word. Die publikasie word deur die Bloemfonteinse Skrywersvereniging self gedra en sal tydens die BSV se jaarlikse slypskool bekendgestel en te koop aangebied word. (Benewens die reg tot opname – sonder vergoeding in hierdie bundel – berus die outeursreg volledig by die outeur.)
 19. Pryswenners, ook dié wat net eervol vermeld is, woon die BSV se jaarlikse Slypskool vir Ontluikende Skrywers in Bloemfontein (op 19 Augustus 2017) gratis by.
 20. Alle inskrywings moet in REKENAARDRUK / GETIK wees, in dubbelspasiëring op A4-grootte papier.
 21. Geen inskrywings per faks of e-pos sal oorweeg word nie.
 22. Bladsye moet links bo gekram wees.
 23. Inskrywings moet van ’n amptelike inskrywingsvorm vergesel wees. (’n Fotostaat of ander volledige kopie is ook aanvaarbaar.)
 24. Die inskrywingsvorm moet VOLLEDIG voltooi word. Één inskrywingsvorm kan vir ’n aantal deelnemers se inskrywings gebruik word
 25. In die Skole-afdeling moet die skool se amptelike stempel op elke inskrywingsvorms (LW: NIE OP DIE MANUSKRIPTE SELF NIE) verskyn. Geen stempel word in die Ope Afdelings vereis nie.
 26. Elke inskrywing moet ’n titelbladsy hê waarop SLEGS die onderwerp en die SKUILNAAM van die deelnemer verskyn. Hierdie besonderhede kom ook op die inskrywingsvorm, wat die enigste plek is waar die deelnemer se werklike naam verstrek word (sodat die beoordelingsproses volkome anoniem kan plaasvind.
 27. Elke inskrywing moet van inskrywingsgeld ten bedrae van R10 (TIEN RAND) vir skoliere en R20 (TWINTIG RAND) vir volwassenes vergesel wees.
 28. ’n Skool mag ’n gesamentlike betaling vir al sy inskrywings doen. Betaling kan op een van die volgende twee wyses geskied. (LW: Donasiekoepons,Kontant of posorders is nie aanvaarbaar nie):
  1. TJEKS: Tjeks word uitgemaak aan: DIE BLOEMFONTEINSE SKRYWERSVERENIGING, en word saam met die inskrywing(s) versend.
  2. DIREKTE INBETALINGS (Verkieslik): Die geld word direk op die BSV se wedstrydrekening inbetaal en ’n fotostaat van die inbetalingstrokie word saam met die inskrywing(s) versend – terwyl die afsender die oorspronklike vir kontroledoeleindes bewaar.

 

ADRES VIR INSKRYWINGS:

Inskrywings vir die wedstryd word na die volgende adres gestuur om hul bestemming voor Vrydag,12 Mei 2017 te bereik:

Skrywers 2017

p.a. NALN

Privaatsak X20543

BLOEMFONTEIN

9300

 

NAVRAE:

Geen inligting oor die wedstryd kan ongelukkig gefaks word nie. Vir telefoniese navrae kan die volgende Bestuurslid van die BSV geskakel word:

Mej. Roline Brits by  0792807759

 

Internetnavrae:

Stuur e-pos aan: bloemsv@gmail.com

 

BANKBESONDERHEDE:

 

Naam van rekening: Die Bloemfonteinse Skrywersvereniging

Bank en Tak: ABSA, Brandwag, Bloemfontein

Takkode: 334-334

Rekeningnommer: 38016331772

Verrekeningskode: 632005

NB: Die naam van die skool en/of persoon wat die geld deponeer MOET ingevoeg word en duidelik op die depositostrokie leesbaar wees. By elektronies oorbetalings, gebruik naam as verwysing

Skrywers 2017 inligting

Inskrywingsvorm 2017 Skole

Inskrywingsvorm 2017 Volwassenes

Joan Hambidge Slypskool 2016

Die jaarlikse BSV-Slypskool 2016 met Prof. Joan Hambidge, digter, skrywer, akademikus (o.a. in kreatiewe skryfkuns) en resensent vind plaas op Saterdag, 20 Augustus 2016, 9:00 – 15:00 (registrasie vanaf 8:15) in die Noorderbloem Aftree-oordsaal, Metzstraat, Bayswater, Bloemfontein. Beperkte sitplekke! Bespreek nou u plek om teleurstelling te voorkom teen R300 p.p. vir nie-lede of R160 vir BSV-lede (ook as u nou aansluit) by bloemsv@gmail.com. U mág nie hierdie leersame slypskool by ‘n uiters kundige aanbieder misloop nie!

Die nodige inligting is op die Slypskoolpamflet 2016 beskikbaar.

Wenners van Skrywers 2016 bekend gemaak!

Die Bloemfonteinse Skrywersvereniging (BSV) se jaarlikse nasionale skryfwedstryd, vanjaar weer geborg deur die Fakulteit Geesteswetenskappe van die Universiteit van die Vrystaat en gedeeltelik geadministreer deur die Nasionale Afrikaanse Letterkundige Museum en Navorsingsentrum (NALN), het weer vanjaar kort onder 1000 inskrywings, die tweedemeeste sedert die ontstaan van die wedstryd in 1979, uit alle provinsies van Suid-Afrika en oorsee opgelewer. Volgens Corlietha Swart, voorsitter van die Bloemfonteinse Skrywersvereniging (BSV), is dit vanjaar opvallend dat veral die Senior-skole-afdeling getalsgewys ʼn sterk groeikurwe op die grafiek vertoon – ʼn bewys dat jongmense graag kreatief skryf in Afrikaans. Wat ook opval, is dat die kompetisie in die ope-afdelings baie straf is, aangesien vorige jare se wenners gereeld teen mekaar meeding. Die BSV kan met trots terugkyk na ’n hele lys gerekende en bekroonde skrywers, wie se sluimerende skryftalent aanvanklik deur die BSV-skryfwedstryd uitgewys en in baie gevalle daarna met ’n slypskool ontwikkel is – soos die gereelde BSV-wenner, Hilda Smits (van Nashville, VSA), wat onlangs as digter by Protea Boekhuis gedebuteer het en haar bundel onder by die BSV in NALN kom bekendstel het.

 

Altesaam R18 000 se pryse is vanjaar deur die Fakulteit Geesteswetenskappe van die UV uitgeloof en vyf BSV-wisseltrofeë vir skole was op die spel. Hoërskool D.F. Malan het vanjaar drie kategoriewisseltrofeë, o.a. die prys vir die skool met die meeste inskrywings, ingepalm. C&N Sekondêre Meisieskool Oranje van Bloemfontein het die Prosatrofee vir Seniors (Skole) ingepalm. ʼn Mooi prestasie is dat die Prosawenner van die Juniorafdeling (van D.F. Malan) aangewys is as die algehele Prosa-wenner vir skole.

Al die bekroonde inskrywings en ook die beoordelaarsverslae sal in Inkvars 2016 gebundel word en op 20 Augustus 2016 uitgereik word wanneer die pryse op die BSV se jaarlikse Slypskool vir Ontluikende Skrywers, geborg deur Afriforum, by die Noorderbloemsaal in Bloemfontein oorhandig word. Benewens die prysgeld en trofeë, kan die skryfwedstrydwenners ’n daglange slypskool onder leiding van prof. Joan Hambidge as deel van hul prys gratis bywoon. Beskikbare plekke vir die publiek is alreeds besig om vinnig minder te word. Belangstellendes wat die slypskool teen R300 wil bywoon (BSV-lede betaal R160), of Inkvars 2016 teen R90 per eksemplaar wil aanskaf, kan Lelani Fourie (BSV-sekretaresse) by bloemsv@gmail.com kontak. Baie geluk aan al die 2016-wenners!

 

Wenners van die BSV se “Skrywers 2016” is:

SKOLE-AFDELING (A):

JUNIOR AFDELING (gr. 8 en 9)

1ste (R1500) en trofee: Lisa van Niekerk, gr. 9, Hoërskool D.F. Malan, Bellville.

2de (R800):                   Marli Fouché, gr. 8, Hoërskool D.F. Malan, Bellville.

3de (R500):                   Ila Alberts, gr. 8, Hoërskool D.F. Malan, Bellville.

Eervol vermeld:             Mila de Villiers, gr.8, Hoërskool D.F. Malan, Bellville.

 

SENIOR AFDELING (gr. 10 – 12)

1ste (R1 500) en trofee: Louiza Combrinck, gr. 12, C+N Sek. Meisieskool Oranje, Bloemfontein.

2de (R800):                    Mieke Botes, gr. 12, Hoërskool D.F. Malan, Bellville.

3de (R500):                    Almé Engelbrecht gr. 11, Hugenote Hoërskool, Wellington.

Eervol vermeld:             Christine Viviers, gr. 12, Hoërskool De Kuilen, Kuilsrivier.

 

ALGEHELE SKOLE-PROSAWENNER: Lisa van Niekerk, gr. 9, Hoërskool D.F. Malan, Bellville.

 

OPE AFDELING DS (Poësie Skole):

1ste (R1 500) en trofee: Ayden Kruger, Hoër Meisieskool Paarl, Paarl.

2de (R800):                    Mieka Loubser, gr. 12, Hoërskool D.F. Malan, Bellville.

3de (R500):                    Ayden Kruger, Hoër Meisieskool Paarl, Paarl.

 

OPE AFDELING B (Nog nie voorheen gepubliseer teen vergoeding nie):

1ste (R1500) en trofee: Brechje Visagie, Christiana.

2 de (R900):                  Catharina Müller, Kaapstad.

3 de  (R500):                 Wikkie Burger, Port Elizabeth.

Eervol vermeld:              Hannes Visser, Oudtshoorn.

 

OPE AFDELING C (Voorheen gepubliseer teen vergoeding):

1ste (R1 500) en trofee: Louis Nell, Bloemfontein.

2de (R900):                    Leunis van Rooyen, Brixton.

Eervol vermeld:             Leunis van Rooyen, Brixton.

 

OPE AFDELING D (Poësie):

1ste (R1 500) en trofee: Ruan Fourie, Potchefstroom.

2de (R800):                    Marthé McLoud, Strand.

3de (R500):                    Nikita van den Heever, Muldersdrift.

 

AANMOEDIGINGSPRYS: NIEMOEDERTAALSPREKERS:

R500                             Thandolwethu Gulwa (Xhosasprekend), Phelandaba.

 

TROFEË:

HAUM-Literêr-trofee vir skool van wenner in Junior Afdeling: Hoërskool D.F. Malan, Bellville.

Olivier-wisseltrofee vir skool van wenner in Senior Afdeling: C+N Sek. Meisieskool Oranje, Bloemfontein.

Gerhard Beukes-wisseltrofee vir skool van algehele skolewenner: Hoërskool D.F. Malan, Bellville.

Vrystaat-wisseltrofee vir skool met meeste inskrywings (plus R1 000): Hoërskool D.F. Malan, Bellville.

Poësie Skoletrofee vir skool van wenner in poësie: Hoër Meisieskool Paarl, Paarl.

Wisseltrofeë vir die drie Ope-afdelings word ook aan individuele eerstepryswenners toegeken.

Hilda A. Smits die bome reusagtig soos ons was , Protea Boekehuis, (2016)

gibsonfotoHilda Smits is al sedert 2009 ‘n gereelde wenner van die poësie-afdeling van die Bloemfonteinse Skrywersvereniging se jaarlikse tradisieryke Nasionale BSV-Skryfwedstryd waarvan die posstukke gedeeltelik deur NALN geadministreer word, ‘n skryfwedstryd wat al sedert 1979 bestaan en deesdae geborg word deur die Fakulteit Geesteswetenskappe van die Universiteit van die Vrystaat. Onlangse beoordelaars van die poësie-afdeling  was die digters, dr. Gilbert Gibson en prof. Dave Lubbe. Hulle het Hilda elke jaar wat sy deelgeneem het, as algehele poësiewenner aangewys – en dit op anonieme beoordeling! Haar wengedigte het in die BSV-publikasies, Inkvars 2009 (terugblik), Inkvars 2011 (die nag se honger kHilda Smitsakebeen kraak oop) en Inkvars 2014 (dit is moeilik) verskyn. Die eerste twee jaar het Hilda uit Londen en die laaste jaar uit  Nashville, VSA deelgeneem. Inkvars word jaarlikse geborg deur die Stichting tot Bevordering van Culturele Betrekkingen Nederland Zuid Afrika en bevat al die spesifieke jaar se weninskrywings wat uit ongeveer 1000 inskrywings jaarliks vanoor die hele land aangewys word en gewild is onder stelwerkonderwysers omdat die publikasie ook beoordelaarsverslae bevat. Hierdie kompetisie het al vele suksesverhale opgelewer van deelnemers wat bekroon is, selfs as skoolkinders en wat toe die slypskool as deel van hul prys bygewoon het en kort daarna  gedebuteer het. Dit sluit bekende skrywers in, soos die kinderboekskrywers, Jaco Jacobs, Fanie Viljoen en Carina Diedericks-Hugo, digter Carina Stander, rillerskrywer en radiodramawenner Piet Steyn, en prosaïste soos Dirk Winterbach, Sonja Loots, Japie Bogaards en niefiksieskrywers, soos Ode Krige, om maar net ‘n paar te noem. En nou ook  die belowende digter, Hilda Smits.
Sedert Hilda se eerste  sege in 2009, toe haar moeder in haar afwesigheid haar trofee en prysgeld in ontvangs geneem het tydens die jaarlikse BSV-slypskool, het Corlietha Swart as BSV-voorsitter en dr. Gilbert Gibson as BSV-poësiebeoordelaar gereeld met Hilda per e-pos oorsee kontak gehou en haar voortdurend aangemoedig om te debuteer.
Wel, hier is haar debuut nou, ‘n vars nuwe stem in die poësie-akker: Hilda A. Smits se “die bome reusagtig soos ons was”, Protea Boekehuis (2016). Boonop het Hilda besluit om Bloemfontein te besoek en ewe beskeie met die BSV  kontak gemaak en gevra of sy ‘n paar van haar gedigte ter bekendstelling van haar bundel aan die BSV-lede kan kom voorlees.  Waarmee Hilda egter nie rekening gehou het nie, was dat die literêre wêreld onmiddellik begin gons het toe haar debuut op die rakke verskyn het, met onderhoude wat met haar gevoer is op Litnet, positiewe resensies van onder andere gerekende resensente soos prof. Joan Hambidge en voorlesings van haar gedigte op die nasionale radiosender, RSG. Bloemfontein bied vir Hilda Smits die ideale podium om haar wonderlike Afrikaanse verskuns op die mees geskikte plek ter wêreld, die ouditorium van die Nasionale Afrikaanse Letterkundige Museum en Navorsingsentrum (NALN), te lanseer, ‘n kopie van haar bundel aan die museum te skenk en sodoende haar skrywersprofiel as opwindende nuwe digterstem in Afrikaans te  vestig. Boonop is Elizabeth Eybers se uitstalling, na haar versameling onlangs uit Nederland in Bloemfontein aangekom het, nog tot op daardie dag in die ouditorium te siene – die ideale agtergrond vir die nuwe (expat)-digterstem van Hilda Smits wat ook uit die buiteland in die pragtigste Afrikaans bly dig. Hierdie bekendstellingsgeleentheid vind plaas op Saterdag, 9 Mei 2016 om 9:00 in die NALN-ouditorium (parkering uit Elizabethstraat). Dis ‘n ko-projek van die Bloemfonteinse Skrywersvereniging, NALN en die Vriende van NALN. Die digter en BSV-beoordelaar,  dr. Gilbert Gibson, sal in gesprek tree met Hilda Smits en sy sal self van haar gedigte voorlees en agterna boeke teken. Protea Boeke sal ook van haar debuut en ander digters se digbundels tydens die geleentheid te koop aanbied. Tydens teetyd is aanwesiges ook welkom om die gewilde NALN-kelderboekemark vir spotgoedkoop tweedehandse boeke te besoek, of deur die museum, wat die Afrikaans letterkunde  in sy geheel as tema het, te wandel. Die publiek, BSV-lede en Vriende van NALN wat die geleentheid wil bywoon, kan bevestig by Corlietha Swart (BSV-voorsitter) by micos@telkomsa.net of by Annelien Diedericks (NALN) by vriendevannaln@gmail.com

Skrywers 2016 Inskrywingsvorms, Reëls & Regulasies

Oogmerk

 

Met hierdie wedstryd, wat al sedert 1979 jaarliks gereël word, wil die Bloemfonteinse Skrywersvereniging (BSV) die skeppende woord- en skryfkuns in Afrikaans bevorder. (Om dit ook onder mense wat ’n ander moedertaal as Afrikaans het te bevorder, bied ons aan deelnemers die geleentheid om aan te dui of hulle hul as behorende tot hierdie groep beskou. Die beoordeling word steeds anoniem op grond van literêre meriete gedoen, maar addisionele aanmoedigingspryse word vir verdienstelike inskrywings uit hierdie groepe in Afdeling A toegeken.)

 

Reëls en Regulasies

 

 1. Sluitingsdatum: Vrydag, 13 Mei 2016
 2. Slegs inskrywings in AFRIKAANS word aanvaar.
 3. In die Skole-afdeling moet inskrywings HOOGSTENS 1 000 woorde wees. In die Ope Afdeling HOOGSTENS 2 500 woorde. Gedigte mag nie 40 reëls oorskry nie.
 4. Dieselfde persoon mag oor meer as een onderwerp skryf en mag oor dieselfde onderwerp meer as een inskrywing instuur.
 5. Enige getal leerders van ’n skool mag deelneem.
 6. Enige skool wat ’n groot hoeveelheid inskrywings stuur MOET asseblief skakel om te verneem of die inskrywings hul bestemming bereik het.
 7. Kragtens die Wet op Outeursreg is enige vorm van plagiaat ’n strafbare, kriminele oortreding.
 8. Bestuurslede van die BSV en die beoordeelaars, asook hul gesinslede, mag nie deelneem nie.
 9. Geen kommentaar word op individuele inskrywings gelewer nie.
 10. Die BSV behou die reg voor om alle inskrywings drie maande ná bekendmaking van die wenners te vernietig.
 11. Deelnemers in die Skole Afdeling mag ook vir die Ope Afdeling inskryf (om natuurlik op gelyke voet met daardie afdeling se deelnemers te kompeteer.) Dieselfde inskrywing mag egter nie vir verskillende afdelings gebruik word nie.
 12. Die uitslag sal nie later nie as Maandag, 20 Junie 2016 eers telefonies en dan per brief aan die wenners bekend gemaak word. Die media sal ook van die uitslag verwittig word.
 13. Pryse word op 20 Augustus 2016 tydens die jaarlikse BSV Slypskool vir Ontluikende Skrywers in Bloemfontein oorhandig.
 14. Alle inskrywings word VOLKOME ANONIEM deur ’n paneel bevoegde beoordelaars beoordeel
 15. Slegs die deelnemer se SKUILNAAM mag op die manuskrip verskyn.
 16. Die beoordelaars se beslissing is finaal en geen briefwisseling word hieroor gevoer nie.
 17. Pryse word slegs toegeken as die gehalte dit regverdig.
 18. Die weninskrywings sal in ’n bundel, INKVARS 2016, opgeneem word. Die publikasie word deur die Bloemfonteinse Skrywersvereniging self gedra en sal tydens die BSV se jaarlikse slypskool bekendgestel en te koop aangebied word. (Benewens die reg tot opname – sonder vergoeding in hierdie bundel – berus die outeursreg volledig by die outeur.)
 19. Pryswenners, ook dié wat net eervol vermeld is, woon die BSV se jaarlikse Slypskool vir Ontluikende Skrywers in Bloemfontein (op 20 Augustus 2016) gratis
 20. Alle inskrywings moet in REKENAARDRUK / GETIK wees, in dubbelspasiëring op A4-grootte papier.
 21. Geen inskrywings per faks of e-pos sal oorweeg word nie.
 22. Bladsye moet links bo gekram wees.
 23. Inskrywings moet van ’n amptelike inskrywingsvorm vergesel wees. (’n Fotostaat of ander volledige kopie is ook aanvaarbaar.)
 24. Die inskrywingsvorm moet VOLLEDIG voltooi word. Één inskrywingsvorm kan vir ’n aantal deelnemers se inskrywings gebruik word
 25. In die Skole-afdeling moet die skool se amptelike stempel op elke inskrywingsvorms (LW: NIE OP DIE MANUSKRIPTE SELF NIE) verskyn. Geen stempel word in die Ope Afdelings vereis nie.
 26. Elke inskrywing moet ’n titelbladsy hê waarop SLEGS die onderwerp en die SKUILNAAM van die deelnemer verskyn. Hierdie besonderhede kom ook op die inskrywingsvorm, wat die enigste plek is waar die deelnemer se werklike naam verstrek word (sodat die beoordelingsproses volkome anoniem kan plaasvind.
 27. Elke inskrywing moet van inskrywingsgeld ten bedrae van R10 (TIEN RAND) vir skoliere en R20 (TWINTIG RAND) vir volwassenes vergesel wees.
 28. ’n Skool mag ’n gesamentlike betaling vir al sy inskrywings doen. Betaling kan op een van die volgende twee wyses geskied. (LW: Donasiekoepons,Kontant of posorders is nie aanvaarbaar nie):
  1. TJEKS: Tjeks word uitgemaak aan: DIE BLOEMFONTEINSE SKRYWERSVERENIGING, en word saam met die inskrywing(s) versend.
  2. DIREKTE INBETALINGS: Die geld word direk op die BSV se wedstrydrekening inbetaal en ’n fotostaat van die inbetalingstrokie word saam met die inskrywing(s) versend – terwyl die afsender die oorspronklike vir kontroledoeleindes bewaar.

 

 

ADRES VIR INSKRYWINGS:

Inskrywings vir die wedstryd word na die volgende adres gestuur om hul bestemming voor Vrydag,13 Mei 2016 te bereik:

 

Skrywers 2016

p.a. NALN

Privaatsak X20543

BLOEMFONTEIN

9300

 

GEEN GEREGISTREERDE POSSTUKKE SAL AANVAAR WORD NIE.

 

NAVRAE:

Geen inligting oor die wedstryd kan ongelukkig gefaks word nie. Vir telefoniese navrae kan die volgende Bestuurslid van die BSV geskakel word:

 

Mej. Lelani Fourie by 0733883377

 

Internetnavrae:

Stuur e-pos aan: bloemsv@gmail.com

 

BANKBESONDERHEDE:

 

Naam van rekening: Die Bloemfonteinse Skrywersvereniging

Bank en Tak: ABSA, Brandwag, Bloemfontein

Takkode: 334-334

Rekeningnommer: 38016331772

Verrekeningskode: 632005

 

NB: Die naam van die skool en/of persoon wat die geld deponeer MOET ingevoeg word en duidelik op die depositostrokie leesbaar wees. By elektronies oorbetalings, gebruik naam as verwysing

BSV Skryfwedstrydpamflet 2016

Inskrywingsvorm 2016 Jnr & Snr

Inskrywingsvorm 2016 ope afdelings